Skip to content

Funktionshyra

Fördelar med Funktionshyra

 • Funktionshyra är vanligt då man är osäker på den tekniska utvecklingen, vad som händer i framtiden, vilka behov och funktioner företaget kommer att ha om fem år.

 • Den hyrda utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter eller första förhöjd betalning. 

 • Hyrestiden anpassas bland annat till utrustningen tekniska och ekonomiska livslängd. Vanligen är hyrestiden 36-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt. 
  I våra standard offerter ligger 60 månader till grund, samma tid som batteriets garantitid.

 • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. 

 • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

 • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyresavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela hyresperioden.

Finansiell Funktionshyra, är bokföringstekniskt och juridiskt detsamma som finansiell leasing, som är den vanligaste finansieringsformen för företag i Sverige. Funktionshyresavtal saknar dock ett restvärde och hyrestagaren är inte tvingad att köpa loss hyrt objekt eller anvisa en köpare efter hyrestidens slut. I traditionella leasingavtal finns alltid ett restvärde som leasingtagaren är bunden till att lösa. Funktionshyra väljs vid investering av maskiner och produkter där funktionen, syftet och behovet är viktigare än ägandet. Leasing betraktas mer som en form av avbetalning för företag och Funktionshyra mer som ”långtidshyra” för företag. Traditionell leasing är vanligt när det gäller t.ex. tjänstebilar.

Funktionshyresavtal är vanligast finansieringsform när man investerar i ny teknik vars främsta syfte är att fylla en funktion. Kaffemaskiner och kopieringsmaskiner vill företag inte bli stående med efter hyrestidens slut då garanti och serviceavtal upphört att gälla. Är dessutom det framtida marknadsvärdet svårt att sia om vill man inte sitta fast i ett restvärde, utköpsklausul. Är man osäker på exakt vilka behov och funktioner företaget har om 3-5 år. Då är Funktionshyra ett säkrare val än traditionell leasing. Det finns inget tvingande restvärde eller utköpsklausul i Funktionshyresavtal. Funktionshyresavtal är flexibelt och hyrestagaren har frihet, att senast 6 månader innan hyresavtalet löper ut, göra det val som passar verksamheten bäst.

6 månader innan Funktionshyresavtalet löper ut väljer hyrestagaren ett av följande 4 optioner:

 1. Förläng funktionshyresavtalets löptid ett år i taget med oförändrade villkor. I samband med att förlängningsperioden löper ut erbjuds ni välja någon av de 4 optionerna igen. Förutsatt man följt skötsel och användningsråd bör batteriet hålla hög kapacitet ett år till. Behövs nytt batteri kan detta skiftas samtidigt.  
 2. Byt ut befintligt El-arbetsfordon mot nästa generations fordon och häng med i utvecklingen som möter de krav, behov och funktioner företaget har om fem år. Teckna nytt funktionshyresavtal önskad avtalstid för de behov företaget har då. Holmstrand Bil AB levererar det nya arbetsfordonet samtidigt som vi hämtar den begagnade. Vi ansvarar för hållbar återanvändning och återvinning.
 3. Lämna tillbaka El-arbetsfordonet och tacka för tiden som varit. Är fordonet i funktion och i övrigt i normalt förväntat bruksslitage anses hyresavtalet löst och ingen skuld kvarstår. Holmstrand Bil AB ansvarar för hållbar återanvändning och återvinning.
 4. Köp loss. Förvärva hyrt objekt till då gällande marknadsvärde med befintligt eller nytt batteri. Då övergår äganderätten till köparen och hyresavtalet anses till fullo löst.

Hyrestagaren är ansvarig för hyrt objekt under hyresperioden. Det betyder att hyrestagaren själv står för exempelvis underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer. Under hyresavtalets löptid är det leasingbolaget som äger det hyrda objektet och även gör avskrivningar.

Moms är fullt avdragsgill och delas upp över en längre period, till skillnad från ett traditionellt köp. Om produkten levereras exempelvis i september är det bara månadshyran för oktober, november och december som påverkar innevarande års budget, inte hela anskaffningsvärdet som vid köp. Inför kommande år ligger månadshyran med i den årliga budgeten. Det underlättar att man kan investera när behov uppstår och inte först när driftbudget tillåter.

Hyresobjektet utgör säkerhet för krediten vilket ofta betyder att man inte behöver betala första förhöjd hyra eller ställa ut annan säkerhet. Man betalar periodhyran i månadsvis eller kvartalsvis i förskott till leasingbolaget. Lönsamma företag väljer hyra framför köp eftersom företaget är duktiga på att använda bolagets kapital till annat som ger avkastning. Man använder sitt kapital där det gör bättre nytta. Funktionshyra är flexibelt och ger hyrestagaren valmöjligheter anpassade till sin verksamhet över tid. Beslutsprocessen kan förkortas markant då det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa.