Skip to content

Finansiell leasing

Finansiell leasing är sedan över 40 år det vanligast förekommande finansieringsprodukt att finansiera fordon, maskiner och andra kapitalkrävande produkter till sin verksamhet. Det är en form av avbetalning för företag. Finansiell leasing innebär att köparen binder upp sig till att köpa produkten eller anvisa annan köpare till i avtalet angivet restvärde, efter det att leasingperioden löpt ut och samtliga leasinghyror är betalda. Moms är fullt avdragsgill och delas upp över en längre period, till skillnad från ett traditionellt köp. Leasingobjektet utgör säkerhet för krediten vilket ofta betyder att det normalt inte behövs betalas någon första förhöjd hyra eller annan säkerhet. Man betalar leasingavgiften förskottsvis per månad eller kvartal till leasingbolaget. Lönsamma företag väljer vanligtvis leasing p.g.a. att de är duktiga på att använda bolagets kapital till investeringar som ger avkastning. Man vill ofta inte binda upp kapital i anläggningstillgångar som bara står där. Lönsamma företag använder sitt kapital där det gör bättre nytta.

Restvärde.
I leasingavtalet framgår ett restvärde som är tvingande för leasingtagaren (eller av leasingtagaren anvisad köpare) att lösa i samband med att leasingavtalet löper ut. Restvärdet bör stå i paritet med det framtida förväntade estimerade marknadsvärdet av det leasade objekt, vilket beror lite på hur mycket objektet förväntas användas, skötsel, klimat, laddningsförfarande mm. Leasingtagaren (kunden) är ansvarig för leasat objekt under leasingperioden. Det betyder att leasingtagaren själv står för exempelvis underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer. Leasing väljs av företag som vill bli ägare till den leasade produkten efter avtalstidens slut. Under leasingavtalets löptid är det leasingbolaget som äger det leasade objektet och även gör avskrivningar.

Fördelar med leasing
Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning/fordon utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser inte upp sitt kreditutrymme. Momsen är fullt avdragsgill och beslutsprocessen kan förkortas markant då det är ett mindre beslut att leasa något än att köpa. Om investeringen görs exempelvis i september månad, påverkas innevarande budgetår bara med motsvarande tre månaders leasingavgifter, okt – dec. Detta gör att man kan göra investeringen när behov uppstår och behöver inte vänta på att driftsbudget tillåter, som vid köp.

  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter eller första förhöjd betalning. 

  • Leasingtiden anpassas bland annat till utrustningen tekniska och ekonomiska livslängd. Vanligen är leasingtiden 36-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt. 
    I våra standardofferter ligger 60 månader till grund, delvis p.g.a. batteriets garantitid.

  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. 

  • Leasingavgiften påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.