HOLMSTRAND BIL AB

Kvalitet och miljö i vårt vardagliga arbete

Vi arbetar för att du ska bli utom­ordentligt nöjd varje gång du besöker oss. Det gäller såväl köp av bil som vid eventuella garanti­ärenden. Vi ska alltid ställa kunden i fokus och vara behjälpliga före, under och efter affären.
Vi ska alltid lyssna och förstå våra kunders behov. Vårt mål är att bli "Din Bilpartner Genom Livet"

Miljöpolicy

Vision
Vi ska styra miljöarbetet i verksamheten mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle

Mål

 • Minska företagets miljö- och klimatpåverkan
 • Hushålla med jordens resurser
 • Minimera användningen och utsläpp av skadliga ämnen
 • Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter

Strategier

 • Kontinuerligt utbilda med­arbetare inom miljö- och klimat­frågor
 • Ställa tydliga krav på våra leverantörer
 • Hushålla med företagets resurs­för­brukning
 • Följa utvecklingen inom miljö­området i syfte att hitta nya för­bättrings­möjlig­heter
 • Varje dag arbeta för ständiga för­bättringar i vårt miljö­arbete

Kvalitetspolicy

Vision
Allt vi gör ska utföras på ett sådant sätt att våra kunder talar väl om Holmstrand Bil och gärna återkommer

Mål

 • Nöjda kunder – lojalitet
 • Effektiv hantering – göra rätt saker på rätt sätt
 • Tillfredställande lön­samhet – som möjlig­gör före­tagets fort­levnad

Strategier och åtaganden

 • Kontinuerligt utbilda medarbetare i kvalitet och arbets­relaterad kun­skap
 • Sträva efter att använda leveran­törer som bidrar till att en god kvalitets­nivå kan hållas
 • Medvetandegöra och göra före­tagets med­arbetare del­aktiga i före­tagets kvalitets­arbete
 • Varje dag arbeta för ständiga för­bättringar av vårt kvalitets­arbete

Våra samarbeten din trygghet

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. DNB ger dig möjlighet att köra den bil du vill ha oavsett om du funderar på att köpa, hyra eller leasa. DNB ger dig även till­gång till ett flertal tilläggs­tjänster som kommer att under­lätta ditt bil­innehav.

Vid tecknande av nytt billån erbjuder DNB fritt låneskydd under de tre (3) första månaderna.(Gäller för privatpersoner under 65 år samt för egenföretagare)

Bilgaranti för din trygghet! Vi är kvalitets­med­vetna och som kvalitets­med­vetna åter­försäljare av fordon erbjuder vi en garanti till dig som köpare. GarantiDirekt tillhanda­håller marknadens effektivaste system för hantering om något händer med ditt fordon, allt för att du som köpare ska få bästa möjliga service vart du än befinner dig. Vi har tre stycken för­definierade paket. Large, Medium och Small paket vi kan erbjuda dig är avhängt av åldern på fordonet samt hur långt fordonet gått. GarantiDirekt är en produkt från Solid Försäkring.